به یاد باد صبا ˷ be yade bade saba


पछुवा हवा ˷ a persian ballad ˷ by alaleh a


“ I wish I could show you when you are lonely or in darkness the astonishing light of your own being.” - Hafez

claimer/disclaimer :
i started this blog in the summer of 2009 ...
so many people before us expressed love in myriad forms - so many are looking now for the place they belong to - that inner place - and many more will come after us
the 'authors' of images and other material included here, are mentioned as far as i have knowledge of them - please suggest rectifications when needed
also please do not copy-paste any of my personal commentaries unless you name the source, thx - AA


هزارتا قصه - پالتآواز سکوت  - Song of Silence

Ricci Broomandan. (Music & words by: AmirHossein Sam)Rast Panjgah (setar) - Ricci Broomandanآه!  عشق ورزیدم

 

آه! عشق ورزیدم با چگونه حیوانی

در چگونه کابوسی با چگونه هذیانی:

خواب بود و بیداری، اشتیاق و بیزاری

در جدال و آمیزش دستی و گریبانی

نفرت و محبت بود، انزجار و لذّت بود

با غزال خوش نقشی مرده در بیابانی.

وای! حال قی دارم- تا چه شد که در مستی

آب گند نوشیدم در بلور فنجانی.

تاب شعله می شاید تا پلید پالاید

تن فکندنم باید در تنور سوزانی.

کاش مار می گشتم، پوستوار می هشتم

می گریختم از خود با تن درخشانی.

آه، نه! که شمشیری زنگ خورده را مانم

با خلاف ممزوجی، از غلاف عریانی

می گریزم اما تن پیش می دود با من

تن من است و من از تن خسته ای، گریزانی…

آه! عشق ورزیدم، سکّه را دو رو دیدم:

روی، نقش جبریلی، پشت، شکل شیطانی.

سیمین بهبهانیEsfahan - Friday Mosque
(source: truffle pig)

Esfahan - Friday Mosque

(source: truffle pig)graceful intricate geometric patterns and delicate latticework on a tiled dome

graceful intricate geometric patterns and delicate latticework on a tiled domePaisley 
Persian Silk Brocade / Paisley - Seyyed Hossein Mozhgani - 1963

Paisley

Persian Silk Brocade / Paisley - Seyyed Hossein Mozhgani - 196319 Plays

kiosk

میگن اینجا ساز نمیشه زدخاطرات تهران قدیم

محتوای کتاب تازه ایست به قلم دکتر عباس منظرپور که بتازگی در لندن منتشر شده است1st film made in Palestine by Frères Lumière in 1896 - with commentary.Maynard Owen Williams (1888-1963) :

A corner of the smoking-room of a men’s club - Haifa, Palestine circa 1921

Sheik Jacob Boukhari poses for a photograph in Jerusalem, December 1927.

A Yemenite Jew wears the red fez and stripped scarf. - Jerusalem.

Mgr. Damianos, a Greek Orthodox Patriarch, poses wearing medals. - Jerusalem

A clergyman poses for the camera. - Jerusalem

A Christian girl wearing a festal costume sits in a field in Ramallah.

Two women stand in the Temple area at Jerusalem.

A Muslim girl in the streets of Palestine.

A Christian girl in a dark gown sits in a field in Ramallah.

A view of Haifa, Palestine’s tourist port, from Mount Carmel.

 Jul 31, 2014   •   14 notes      Facebook     
     Reblogعلی قمصری و گروهش


آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت

they were praying together for peacemahmoud abbas, pope francis, shimon perezjust a few weeks ago - 8 june 2014… tonightlaylat - ol ghadrfor peace#PrayForPeace

they were praying together for peace
mahmoud abbas, pope francis, shimon perez
just a few weeks ago - 8 june 2014

… tonight
laylat - ol ghadr
for peace

#PrayForPeace