به یاد باد صبا ˷ be yade bade saba


पछुवा हवा ˷ a persian ballad


“ I wish I could show you when you are lonely or in darkness the astonishing light of your own being.” - Hafez


بفرمود خسرو بدان جایگاه / یکی گنبدی سر به ابر سیاه
درازا و پهنای او ده کمند / به گرد اندرش طاق های بلند
ز بیرون دو نیمی تگ تازی اسپ / برآورد و بنهاد آذرگشسپ
نشستند گرد اندرش موبدان / ستاره شناسان و هم بخردان
در آن شارسان کرد چندان درنگ / که آتشکده گشت با بوی و رنگ

بفرمود خسرو بدان جایگاه / یکی گنبدی سر به ابر سیاه

درازا و پهنای او ده کمند / به گرد اندرش طاق های بلند

ز بیرون دو نیمی تگ تازی اسپ / برآورد و بنهاد آذرگشسپ

نشستند گرد اندرش موبدان / ستاره شناسان و هم بخردان

در آن شارسان کرد چندان درنگ / که آتشکده گشت با بوی و رنگ  1. forgetfuldepths reblogged this from badesaba
  2. finding-adventure reblogged this from beautiful-portals
  3. beautiful-portals reblogged this from badesaba
  4. milksh3ikh reblogged this from rendan
  5. rendan reblogged this from badesaba
  6. badesaba posted this